Algemene voorwaarden

Betaling, belastingen en terugbetalingen

Infoplaza zal uw gekozen betaalmethode (zoals uw creditcard, betaalpas, PayPal-account of andere beschikbare methoden) belasten voor eventuele betaalde transacties, inclusief eventuele toepasselijke belastingen volgens de belastingwetgeving van het land waarin de transactie plaatsvindt. Als u het product vooraf bestelt, wordt u direct in rekening gebracht. Gedurende deze tijd kunt u om welke reden dan ook een terugbetaling aanvragen totdat de inhoud is geleverd, waarna het standaard retourbeleid van toepassing is.

U stemt ermee in alle facturen en bonnen in elektronische vorm te ontvangen, waaronder e-mail. Productprijzen kunnen op elk moment wijzigen. Als technische problemen de levering van het product verhinderen of onredelijk vertragen, is uw enige en exclusieve remedie vervanging van het product of restitutie van de betaalde prijs, zoals bepaald door Infoplaza. Bij het verstrekken van uw informatie moet u ervoor zorgen dat deze up-to-date en accuraat is. Infoplaza is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van het product als gevolg van onjuist verstrekte informatie door u. Neem contact met ons op als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen niet uit te voeren en te annuleren als we geen betalingsautorisatie van de uitgever van uw betalingskaart kunnen verkrijgen.

Terugboekingen

We begrijpen dat er momenten kunnen zijn waarop u mogelijk een betaling aan Infoplaza niet herkent of wilt betwisten in verband met een transactie.

Een terugboeking is een mechanisme waarmee uw betalingskaartuitgever (naar eigen goeddunken) geld kan terugvorderen van de bank van een winkelier. Dit kan uw kaartuitgever in staat stellen u een terugbetaling te bieden in een aantal omstandigheden, waaronder:

  • als u het Product waarvoor u heeft betaald niet heeft ontvangen;
  • als u het verkeerde bedrag heeft betaald of per ongeluk tweemaal bent belast;
  • als de betaling frauduleus is gedaan.

U gaat ermee akkoord om contact op te nemen met Infoplaza voordat u een verzoek indient voor een terugboeking of enig geschil met uw bank of kaartuitgever met betrekking tot een transactie.

We erkennen dat terugboekingen om verschillende redenen kunnen plaatsvinden. Als u echter een kaartbetaling via Infoplaza doet (onze betalingsprovider) en later een legitieme kostenpost betwist door zonder reden of bewijs een terugboeking in te dienen (zoals bepaald naar ons eigen goeddunken), al dan niet frauduleus, dan behouden we ons het recht voor om u te verbieden onze Services te gebruiken door overtuigend bewijs te leveren om uw ongeldige terugboekingsverzoek te weerleggen.

Beëindiging en opschorting van Diensten

Indien u niet voldoet aan een van de bepalingen van deze Overeenkomst, of indien Infoplaza vermoedt dat u niet voldoet, kan Infoplaza zonder kennisgeving aan u: (i) deze Overeenkomst beëindigen, waarbij u aansprakelijk blijft voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of (ii) uw licentie op het Product beëindigen; en/of (iii) uw toegang tot de Diensten uitsluiten. Infoplaza behoudt zich verder het recht voor om de Diensten (of een deel daarvan) op elk moment met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, en Infoplaza zal niet aansprakelijk zijn jegens u of jegens een derde indien het deze rechten uitoefent. Voor zover mogelijk zal Infoplaza u vooraf waarschuwen voor elke wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst. Beëindiging van de Dienst zal geen invloed hebben op enige rechten die daaruit voortvloeien of het Product dat u al heeft verworven.

Waar Infoplaza vermoedt dat er frauduleuze activiteiten door u worden uitgevoerd, hebben wij het recht om uw gebruik van onze Diensten zonder kennisgeving te annuleren en te blokkeren. Infoplaza kan ook samenwerken met relevante autoriteiten voor wetshandhaving en preventie van financiële criminaliteit en uw gegevens aan autoriteiten doorgeven als er bewijs is gevonden dat kwaadaardige, frauduleuze of andere criminele activiteiten bevestigt.

Consumentenrecht om te annuleren

Indien u een Consument bent en behalve indien onderstaande uitzondering van toepassing is, heeft u het recht om deze Overeenkomst te annuleren en het Product binnen 14 dagen terug te sturen zonder opgave van reden. De annuleringsperiode verstrijkt 14 dagen na de dag na voltooiing van de Transactie. Om de annuleringsdeadline te halen, is het voldoende dat u ons uw mededeling betreffende de uitoefening van het annuleringsrecht stuurt vóór het verstrijken van de 14-daagse periode.

Om uw bestelling te annuleren, moet u Infoplaza op de hoogte stellen van uw beslissing. Om een snelle verwerking te garanderen, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen hier. Let op: met betrekking tot abonnementsservices is uw recht om te annuleren alleen van toepassing na het eerste abonnement en niet bij elke automatische verlenging.

U heeft ook het recht om ons op de hoogte te stellen door middel van elke andere duidelijke, ondubbelzinnige verklaring via onze beschikbare communicatiekanalen. Als u ons online "Contactformulier" gebruikt, zullen wij u onmiddellijk een bevestiging van ontvangst van uw annuleringsverzoek sturen.